София, Цар Борис III №270 02/9571881 +359896 802 248
sirius_auto@abv.bg
ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ


Обект на застраховане:
Обект на застраховане по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
Застраховката е задължителна съгласно чл. 257, ал. 1 от Кодекса за застраховането и Наредба №24 за задължително застраховане. Валидност и териториално покритие
Зaстраховката е валидна за - територията на държавите членки на Европейския съюз, включително Р България, другите държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство и трети държави, съгласно чл. 258, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането. Към сключените застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите ЗД БУЛ ИНС АД издава международна карта за автомобилна застраховка "Зелена карта" без допълнително заплащане на застрахователна премия, в случаите когато сертификатът "Зелена карта" е валиден за териториите на държавите, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение (страни по Многостранното споразумение са държавите-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство, както и Сърбия, Швейцария и Андора).
Срок на застраховката
Срокът на действие на застраховката е 1 /една/ година.


Намерете ни

Работно време от Понеделник до петък от 09:00 до 18:00
събота и неделя
почивен ден

София, Цар Борис III №270
Телефони: 02 / 9571881
+359896 802 248

При кражба на МПС


При кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС преди кражбата. В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението. Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, и от всички други документи, които му предоставяте. 


Партньори